ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม  : http://wre.eng.ku.ac.th/

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หมายถึง การบังคับน้ำ หรือ การควบคุมปริมาณและระดับน้ำไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการ และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนการจัดการคุณภาพน้ำ

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดีอย่างไร

คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อันหลากหลาย สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งภาควิชายังมีห้องปฏิบัติการที่พรั่งพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากร นิสิตสามารถเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกระจ่างแจ้ง

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

มีความสนใจงานด้านแหล่งน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำ ชอบค้นหาและทำความเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติ ช่างสังเกต กระตือรือร้น

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำจบแล้วทำงานอะไร

สามาระปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประชาภูมิภาค ฯลฯ ตลอดจนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทั้งด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และด้านวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรที่เปิดสอน

–  ภาคปกติ

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำเรียนอะไรบ้าง

ความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของของไหล วิศวกรรมชลศาสตร์  วิศวกรรมแม่น้ำและชายฝั่งทะเล วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม งานอุทกวิทยาของน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน การจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อออกแบบโครงสร้างอาคารชลศาสตร์

ติดต่อวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1903-4 โทรสาร 0-2759-1567 http://wre.eng.ku.ac.th/