​นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ​ชนะเลิศ/รองชนะเลิศ CCENT competition

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2  CCENT competition จากการแข่งขัน Thailand NetRider Competition 2017  

จัดโดย บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560   นิสิตผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ CCNET Competition ได้แก่ นายคชภักดิ์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์

และผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  CCNET Competition ได้แก่ นายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย

โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว และ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา