ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

นิสิตทั้ง 5 คน จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

25072017140442-0001