สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 20/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ (ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม และอีก 13 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม (รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว และอีก 13 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา (อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช และอีก 14 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ (อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช และอีก 13 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล (ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช และอีก 13 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ (รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ และอีก 13 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม (รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ และอีก 13 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้ (รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา และอีก 15 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ และอีก 13 ราย)

Download

Read more

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี และอีก 18 ราย)

Download

Read more