ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PST Rising Star 2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2015 สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกสมาคม ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในระยะเริ่มต้น แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดเป็นรางวัล

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Knight, First Class, order of the Lion of Finland

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Knight, First Class, order of the Lion of Finland  ซึ่งเป็นรางวัลด้านการส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Vetiver Awards 2015

อาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Vetiver Awards 2015 Certificate of Excellence   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 6The

Read more