เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด