เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักดิ์บนผิวอนุภาค จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักดิ์บนผิวอนุภาค จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง