เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

▶️ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -19.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
▶️คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▶️ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th
📌📌ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2566
▶️แบบฟอร์มการชำระค่าสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ meipt.eng@gmail.com
☎️☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2797 0999 ต่อ 2033 หรือ https://meipt.eng.ku.ac.th