ส่งผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ส่งผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อการยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองผ่านคลิก QR Code หรือ https://bit.ly/ck_eng64 

นิสิตสามารถยื่นคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ เพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์