ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม KU Startup BOOTCAMP for Entrepreneur 2024 (ค่ายบ่มเพาะธุรกิจสำหรับการเป้นผู้ประกอบการ)