ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท Akzo Nobel

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท Akzo Nobel

📢 บริษัท Akzo Nobel เปิดรับนิสิตจบใหม่ 7 คน ในตำแหน่ง Graduate Engineer Trainee (GET) นิสิตที่จบการศึกษาในสาขา/ภาควิชา ต่อไปนี้

(1) วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering)

(2) วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering)

(3) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering)

(4) วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics engineering)

(5) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล (Mechatronics engineering)

(6) วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

 

821 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์