ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Binder1.pdf2563
683 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์