ประกาศ รายชื่อนิสิตดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนิสิตดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

เอกสารที่นิสิตต้องเตรียมเพื่อขอเงินคืน

  1. ใบเสร็จรับเงิน KU2 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 หรือ KU9 (ใบโอนเงินฝากธนาคารฉบับจริง)
  2. ใบรายงานผลการเรียน ขอออนไลน์จาก http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นชื่อของนิสิตเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการโอนเงินคืน
  4. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยหน้าที่ระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่นิสิตได้รับการยกเว้น และหน้าที่ระบุชื่อของนิสิต
  5. รายงานการลงทะเบียนเรียนจากระบบสารนิเทศนิสิต

สามารถนำเอกสารข้างต้นมาดำเนินการทำคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งสำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

75UlLm
716 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์