ประกาศเกียรติคุณนิสิตและรางวัลสำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2566