ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการอนุมัติการส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (ภาคพิเศษ