ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

เอกสารที่นิสิตต้องเตรียมเพื่อขอเงินคืน

  1. ใบเสร็จรับเงิน KU2 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 หรือ KU9 (ใบโอนเงินฝากธนาคารฉบับจริง)
    2. ใบรายงานผลการเรียน ขอออนไลน์จาก http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc
    3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นชื่อของนิสิตเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการโอนเงินคืน
    4. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยหน้าที่ระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่นิสิตได้รับการยกเว้น และหน้าที่ระบุชื่อของนิสิต
    5. รายงานการลงทะเบียนเรียนจากระบบสารนิเทศนิสิต

สามารถนำเอกสารข้างต้นมาดำเนินการทำคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งสำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

 

ประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่น ภาคปลาย 2564