ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุดด้วยสัญญาณ RFID พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสูญหาย จำนวน 1 ระบบ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุดด้วยสัญญาณ RFID พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสูญหาย จำนวน 1 ระบบ

บก.06
ระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุดด้วยสัญญาณ RFID

20 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์