ประกวดราคาซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 1,350 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)