ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

_ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ _เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01_แบบรูปรายการ 1.1_รายการประกอบแบบ 02_ปร4 ปร5ก ปร5ข ปร6 04_การแบ่งงวดงาน 05_ขอบเขตของงาน TOR 06_การติดตั้งแผ่นป้าย 07_ฟอร์ม_ใบรับรองการเป็นวิศวกร 08_ฟอร์ม_ใบรับรองการเป็นสถาปนิก 09_ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ 10_ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ 11_ตัวอย่าง แบบการจัดทำแผนการทำงาน