ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

_ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
_เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01_แบบรูปรายการ
1.1_รายการประกอบแบบ
02_ปร4 ปร5ก ปร5ข ปร6
04_การแบ่งงวดงาน
05_ขอบเขตของงาน TOR
06_การติดตั้งแผ่นป้าย
07_ฟอร์ม_ใบรับรองการเป็นวิศวกร
08_ฟอร์ม_ใบรับรองการเป็นสถาปนิก
09_ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
10_ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
11_ตัวอย่าง แบบการจัดทำแผนการทำงาน

999 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์