ทุนช้างเผือกปีการศึกษา 2567

ทุนช้างเผือกปีการศึกษา 2567

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2567 (นับเกรด ภ.ปลาย 2566)    สามารถติดต่อยื่นเอกสารที่ห้องโครงการฯภาคพิเศษ ตึกเคมีชั้น1

เอกสารที่นิสิตต้องเตรียม  ดังนี้*****

1.สำเนาบัตรนิสิต

2สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต(ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)

****เอกสารทั้ง 2 ข้อนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ E-mail นิสิตและสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด(ตัวบรรจง)ให้เรียบร้อย

นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินตาม Link ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้*****

****ใบสำคัญรับเงิน ห้ามระบุวันที่

นิสิตเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่3.50 

นิสิตเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่3.25

****ทั้งนี้นิสตสามารถติดต่อขอยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันอังคารที่30เม.ย.-วันอังคารที่14พ.ค.2567

****หมายเหตุ ธนาคารทหารไทยธนชาติ (ttb)จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (ธนาคารอื่นรายการละ 9 บาท)

หากมีข้อสงสัยติดต่อโครงการฯโทร 02-9428411 หรือ 02-7970999 ต่อ 1124  1125