คณะวิศวฯ รับรางวัลด้านการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ

คณะวิศวฯ รับรางวัลด้านการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เข้ารับรางวัลด้านการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ประเภทส่วนงานจาก ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในพิธีประกาศเกียรติคุณ จัดขึ้นในงานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ-Edit