กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางอุตุ-อุทกวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางอุตุ-อุทกวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)