งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ ประจำปี 2560

09.30 น. ภาควิชา/หน่วยงาน มาถึงบริเวณงานเพื่อเตรียมต้อนรับผู้เกษียณ
09.45-10.25 น. ผู้เกษียณมาถึงบริเวณงาน (จนท. ต้อนรับ ติดช่อดอกไม้)

ภาควิชา/หน่วยงาน มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ – ถ่ายภาพตามอัธยาศัยณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมประเสริฐ ผลดี

10.30 น. เชิญผู้เกษียณ/ผู้ร่วมงาน เข้ายังที่นั่งภายในห้องประชุม
10.35 น. เริ่มพิธีการในห้องประชุม (พิธีกรดำเนินรายการ)
10.40 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงมุทิตาจิต
10.45 น. ชม Presentation ผู้เกษียณ 11 ท่าน (15 นาที)
11.00 น. พิธีกรเรียนเชิญคณบดี และผู้เกษียณขึ้นบนเวที

คณบดีมอบของที่ระลึก + โล่ที่ระลึก แด่ผู้เกษียณ
คณบดีถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เกษียณบนเวที

11.30 น. พิธีกรเรียนเชิญตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวความในใจ

– รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ (ครบการต่ออายุราชการ 65 ปี)
– รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี บุคลากรสายวิชาการ

11.45 น. รุ่นพี่เกษียณอาวุโส กล่าวต้อนรับผู้เกษียณรุ่นน้อง พร้อมเล่าประสบการณ์เรื่อง

“เกษียณแล้วเป็นไฉน” โดย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ (15 นาที)

12.00 น. เสร็จพิธีการในห้องประชุม…เปิดเพลง / ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00-13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้น M อาคารบุญสม สุวชิรัตน์
รับฟังดนตรี สังสรรค์ตามอัธยาศัย