รับชมคลิปปฐมนิเทศ มก. (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563)

ปฐมนิเทศ มก.(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563) #KU80 คลิกเพื่อรับชมคลิป https://www.facebook.com/103896078034532/posts/123918449365628/?sfnsn=mo&d=n&vh=e กติกา: 1. รับชมคลิป TOP 9 สิ่งที่ควรรู้ใน มก. 2. กด Like และ Share คลิปวิดีโอ

Read more

นิสิตที่ฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563 ขอให้ลงทะเบียนวิชาฝึกงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

นิสิตที่ฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563 แล้ว ขอให้ลงทะเบียนวิชาฝึกงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (หากลืม ยังสามารถลงล่าช้าได้ในวันที่ 15 ก.ค.63)

Read more

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

**แก้ไข 1 ก.ค. 63 เพิ่มรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หน้าที่ 13

Read more

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาประเภท ทำงาน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนทำงาน คลิก อัปโหลดใบสมัครทุนทำงาน (โปรดสแกนเอกสารให้ชัดเจน)  คลิก โดยให้นิสิตอัปโหลดแยกตามภาควิชาที่สังกัด สำหรับนิสิตปี 1 ที่ยังไม่แยกสาขาให้อัปโหลดที่โฟลเดอร์ นิสิตบางเขน (ยังไม่แยกภาค) สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  

Read more

ทุนการศึกษา มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ปีการศึกษา 2563

นิสิตที่สามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ/คอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้ที่ คลิก อัปโหลดใบสมัครที่สแกนแล้วภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ คลิก รายละเอียดทุนการศึกษา

Read more

ประกาศมก. รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากมีการเลื่อนวันลงทะเบียนเรียน สำนักบริหารการศึกษาจึงดำเนินการลดหย่อนในใบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว    

Read more

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาประเภท ขัดสน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนขัดสน คลิก อัปโหลดใบสมัครทุนขัดสน (โปรดสแกนเอกสารให้ชัดเจน) คลิก สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Read more