ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

Tag: วิศวกรรมเคมี

บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมี ด้รับรางวัลอันดับที่ 3 พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3

Read More »

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล Best Presentation ในงาน ISAFM2

นายชยานันท์ แก้วมาลา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน (โปสเตอร์) โครงการด้

Read More »

นิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

Read More »

[ อาจารย์คณะวิศวฯ มก. ได้รับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2564 ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เจริญพานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรา

Read More »

บทความล่าสุด: