ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน (โปสเตอร์) โครงการด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ประเภทคณาจารย์ บุคลากร จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand: SUN Thailand) ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลดีเด่น: ทีมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้แก่ นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว นายยงยุทธ อินนุรักษ์ นางพัชรี เสริฐเจิม นางสุภี ภักดีรักษ์ และและนางสาวสุพรรณี ชัยนรินทร์
ผลงานเรื่อง: โครงการแยกและใช้ประโยชน์จากขยะคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ม.เกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย: ทีมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นางสาวสุภาพร แสนแอ รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ และ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ผลงานเรื่อง: เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่