ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยคณะวิศวฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุคณะวิศวฯ หารือความร่วมมือ Taiwan Techคณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการร่วมกับ Tamkang Univ. ไต้หวัน[พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO)[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]อาจารย์คณะวิศวฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์นิสิต นักศึกษาคณะวิศวฯ มก.- Keio Univ. – ม.Ecam Lasalle ดูงานโรงงาน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน (โปสเตอร์) โครงการด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ประเภทคณาจารย์ บุคลากร จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand: SUN Thailand) ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลดีเด่น: ทีมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้แก่ นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว นายยงยุทธ อินนุรักษ์ นางพัชรี เสริฐเจิม นางสุภี ภักดีรักษ์ และและนางสาวสุพรรณี ชัยนรินทร์
ผลงานเรื่อง: โครงการแยกและใช้ประโยชน์จากขยะคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ม.เกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย: ทีมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นางสาวสุภาพร แสนแอ รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ และ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ผลงานเรื่อง: เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่