ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]

[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]
🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี🎉 กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 2023 (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIchE2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
นิสิตผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้
▶️ นางสาวณิชกุล หงษ์ลอย นิสิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award โดยมี รศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ MISS ZEHUI DU นิสิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award โดยมี ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ นายทวีสิน จิตชัยภูมิ นิสิตระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️นายธนาธิป สาตจีนพงษ์ นิสิตระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ นายจิรายุ พรจตุรวิธ นิสิตระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award โดยมี รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
#KU #KUChE
😃😃😃
(Cr. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่