Category: ข่าวงานพัสดุ

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อเครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์กระแสสลับ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจหาท่อรั่ว แบบหัวรับสัญญาณชนิด Hydrophone และมีหน่วยความจำในตัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์