ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

Tag: ฝรั่งเศส

อาจารย์แลกเปลี่ยนของคณะวิศวฯ ณ ม. ECAM-Lasalle ฝรั่งเศส

อาจารย์ ดร.สรวิศ ลิ้มทองกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นับเป็นอาจารย์ท่านแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็

Read More »

ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบ-ร่วมหารือ ผู้บริหาร ม.Ecam Lasalle ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ประกอบด้ว

Read More »

คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีพิธีลงนามในบ

Read More »

คณะวิศวฯ ต้อนรับ EPF School of Engineering ฝรั่งเศส ร่วมหารือแลกเปลี่ยนนิสิต-บุคลากร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมอาจารย์คณะ จากภา

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมหารือการนำเทคโนโลยี AI ใช้ในงานด้านระบบราง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภวุฒ

Read More »

บทความล่าสุด: