ข้อมูลสารสนเทศ

  ข้อมูลบุคลากร  งบพัฒนาบุคลากรและทุนพัฒนาอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน งบแสดงผลการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผลงานตีพิมพ์ รางวัล รายงานขอใช้ยานพาหนะ เกณฑ์คะแนนรับเข้า จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวนบัณฑิต ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา    

Read more

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ

Read more