ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560

11 ธันวาคม 2023 5:01 pm

  • หน้าหลัก
  • ผลงาน / รางวัล
  • ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560

ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 5 คน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี
2560 ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม การวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง
“เครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นแบบไฮบริดที่บรรยากาศปกติ เพื่อการกำจัดเชื้อราและยกระดับคุณภาพ
เพิ่มการงอกของเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว ดอกมะลิ 105” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช อาจารย์
ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา

ข้ามไปยังทูลบาร์