คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

5 กรกฎาคม 2022 9:28 pm

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ มก. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลใน 2 ประเภท ดังนี้
รางวัลดีเยี่ยมระดับคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ข้ามไปยังทูลบาร์