เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รัชภร พานิชเฮง

Ratchaporn Panich-Heng

งานแผนและประกันคุณภาพ

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

fengrpph@ku.ac.th

เบอร์ต่อภายใน : 2009

ข้ามไปยังทูลบาร์