เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นรณฤต จันทวรรณ

Naronrit Chantawan

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

fengsnc@ku.ac.th

เบอร์ต่อภายใน : 1113