ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ฆ้องเดช

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อีเมล

fengtnk@ku.ac.th

เบอร์ภายใน

1544

ข้ามไปยังทูลบาร์