ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Stochastic hydrology, Climate and Water Resources Management, Sediment Hazard

อีเมล

prem.r@ku.ac.th

เบอร์ภายใน