ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร เปี่ยมสง่า

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อีเมล

fengnpr@ku.ac.th

เบอร์ภายใน

1919

ข้ามไปยังทูลบาร์