ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร เปี่ยมสง่า

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลศาสตร์ของของไหล , การไหลในทางน้ำเปิด, การป้องกันน้ำท่วม

อีเมล

fengnpr@ku.ac.th

เบอร์ภายใน

1919