ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรเมธ ช้างคล่อม

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ระบบประปา, Automatic Control Valves

อีเมล

jiramate.ch@ku.ac.th

เบอร์ภายใน