Category: ข่าวประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรตพร้อมอุปกรณ์ (infrared spectroscopy) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๕๔ เครื่อง และ ๒. จอภาพแสดงผลแบบ LED ขนาด ๒๓.๘ นิ้ว จำนวน ๕๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์