Category: ข่าวงานอบรม

ประกาศ การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์