คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 26 : OPEN CAN ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2562 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ สำนักพิพิธภัณฑ์ อาคารเทพศาสตราสถิต อาคารเสรีตรัยรัตน์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Download

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Download

Read more

คณะสังคมศาสตร์ มก. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ “ศาสตร์สังคม ศาสตร์มนุษย์ : ชุมชนโลกาภิวัตน์สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล”

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

Read more

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การอัญเชิญรอยพระพุทธบาทมาประดิษฐาน เพื่อให้บุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาสักการะเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ณ ห้องทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9501)

Download

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหัวข้อเรื่อง หลักการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Download

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงแบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

Download

Read more