ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ ๒๑ (CEPSI 2016)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ ๒๑ (CEPSI 2016) ในแนวคิด  “ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน :ทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า” ที่จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และสมาพันธ์ The Association of the Electricity Supply Industry of East

Read more

สนง.นโยบายวิทยาศาสตร์ (สวทน.) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

Read more

สนง.สวทช. ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งบทความวิชาการ โปสเตอร์ และหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ มก. ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Read more

กรมการขนส่งทางบก ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) การศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1

Read more