ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

อาจารย์และบุคลากร สามารถเรียกดู ตารางสอบ/คำสั่งกรรมการคุมสอบได้ที่ https://www.eng.ku.ac.th/engexam นิสิต สามารถเรียกดู ตารางสอบ/ตารางห้องสอบได้ที่ https://www.eng.ku.ac.th/studentexam

Read more

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องวิจัย CMIT Haptics and Robotics Laboratory ได้รับรางวัล Best paper award

นายจันทร์ อัญญะโพธิ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องวิจัย CMIT Haptics and Robotics Laboratory ได้รับรางวัล Best paper award ในงานประชุมวิชาการ The 2017 International Electrical Engineer Congress, iEECON2017

Read more

การแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปี 2558

> ขอให้นิสิตตรวจสอบ E-mail ที่ทางระบบตอบกลับเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลการเลือกสาขาวิชาด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่างลืมตรวจสอบคะแนนในแต่ละรายวิชาและคะแนน PSSA ‪ ‎ถ้าหากพบข้อผิดพลาดขอให้รีบดำเนินการแจ้ง‬ ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยด่วน!!! หากนิสิตไม่ดำเนินการภายในวันปิดระบบ ทางคณะฯ จะถือตามข้อมูลที่มีอยู่ค่ะ ปีนี้มีทุนส่งเสริมการแยกสังกัดสาขาวิชาสำหรับนิสิตกลุ่มบางเขนด้วยนะคะ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PST Rising Star 2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2015 สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกสมาคม ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในระยะเริ่มต้น แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดเป็นรางวัล

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Knight, First Class, order of the Lion of Finland

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Knight, First Class, order of the Lion of Finland  ซึ่งเป็นรางวัลด้านการส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Vetiver Awards 2015

อาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Vetiver Awards 2015 Certificate of Excellence   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 6The

Read more