ประกาศผลการแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา นิสิตกลุ่มบางเขน ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา โควตานักกีฬา คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ

ขอให้นิสิตตรวจสอบ หากมีรายชื่อขอให้เร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการแยกสังกัดสาขาวิชา  เกณฑ์การแยกสาขา  กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา ฉบับใหม่

Read more

การยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561

นิสิตที่จะส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษล่าช้า ขอให้ทำคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษล่าช้า แนบสำเนาใบคะแนน ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดี นำส่งที่ สำนักทะเบียนฯ มก.ฝ่ายบริการการเรียนการสอน ชั้น 2 ด่วนที่สุด ซึ่งจะรวบรวมเสนอ ผู้บริหารพิจารณาต่อไป

Read more