ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา ภาคปลาย 2562 (ภาคปกติ)

นิสิตที่ส่งใบขอจบการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ) สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม  2563 หากไม่พบรายชื่อ ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยทะเบียนฯ (พี่สุชาดา) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 มิฉะนั้นทางคณะฯ จะยืนยันรายชื่อการส่งใบขอจบการศึกษาตามประกาศ นิสิตที่ทำใบคำร้องเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน จาก Credit

Read more

ส่งผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา

ขอให้นิสิตที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 – 26 พ.ค. 2562 หากนิสิตมีความประสงค์จะยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถส่งผลคะแนนเพิ่มเติม  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  นิสิตภาคปกติ >> สามาถส่งได้ที่หน่วยทะเบียนฯ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก นิสิตภาคพิเศษ >> สามาถส่งได้ที่

Read more

ประกาศผลการแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา นิสิตกลุ่มบางเขน ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา โควตานักกีฬา คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

Read more