ประกาศผลการแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา นิสิตกลุ่มบางเขน ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา โควตานักกีฬา คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ

ขอให้นิสิตตรวจสอบ หากมีรายชื่อขอให้เร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more