นิสิตที่ฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563 ขอให้ลงทะเบียนวิชาฝึกงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

นิสิตที่ฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563 แล้ว ขอให้ลงทะเบียนวิชาฝึกงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (หากลืม ยังสามารถลงล่าช้าได้ในวันที่ 15 ก.ค.63)

Read more

ประกาศ ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ) ตรวจสอบแผนการเรียนตาม Link ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ) แผนการเรียนตามรายชื่อนิสิต แผนการเรียน A แผนการเรียน B   หมายเหตุ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ โทร. 02-797-0924

Read more

ประกาศ สำหรับแนวทางการเยียวยานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ COVID-19

แนวทางการเยียวยานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ COVID-19 โดยการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเยียวยานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ COVID-19 โดยการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่่าธรรมเนียมการศึกษา ตามแนวทางการเยียวยานิสิต มก. ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในสถานที่การณ์ COVID-19

Read more

เปลี่ยนแปลง กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562

☺ ประกาศการแยกสังกัดสาขาวิชา ☺ หลักเกณ์การแยกสังกัดสาขาวิชา ☺ กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา ฉบับเปลี่ยนแปลง    

Read more

ส่งผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา

ขอให้นิสิตที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากนิสิตมีความประสงค์จะยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถส่งผลคะแนนเพิ่มเติม  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  2563   

Read more

ประกาศเรื่อง การรับเงินค่าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 3,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2562

Read more