ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Read more

ประกาศ แนวปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมนิสิต และ หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more