ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ส่งใบสมัครที่หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2562

วันกิจกรรมและสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ Victor Club @ FYI Center ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 9:00 – 9:30 น. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 9:30 – 16:30

Read more

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน มารายงานตัว ณ ห้อง 3201คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

Read more