ประกาศมก. รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตตรวจสอบประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2tOvQbO นิสิตสามารถปริ๊นเอกสารตามลิงค์ด้านบน เพื่อดำเนินการทำคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งทางสำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 ต่อไป สิ่งที่นิสิตต้องเตรียม คือ 1) ใบเสร็จรับเงิน KU2 ในภาคการศึกษาถัดไป หรือ KU9 (ใบโอนเงินฝากธนาคารฉบับจริง)

Read more

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ส่งใบสมัครที่หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2562

วันกิจกรรมและสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ Victor Club @ FYI Center ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 9:00 – 9:30 น. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 9:30 – 16:30

Read more