ประกาศมก. รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตตรวจสอบประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2tOvQbO นิสิตสามารถปริ๊นเอกสารตามลิงค์ด้านบน เพื่อดำเนินการทำคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งทางสำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 ต่อไป สิ่งที่นิสิตต้องเตรียม คือ 1) ใบเสร็จรับเงิน KU2 ในภาคการศึกษาถัดไป หรือ KU9 (ใบโอนเงินฝากธนาคารฉบับจริง)

Read more

โครงการบรรยายธรรม ประจำปี 2562 เรื่อง “ภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคดิจิทัลครองโลก” วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น.

ขอเชิญชวนทำบุญในโครงการสันติภาวัน ของพระไพศาล วิสาโล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลภิกษุอาพาธ …โอนปัจจัยได้ที่ เลขบัญชี 680-7-08690-2  (ธนาคารกรุงเทพ)

Read more

ประชาสัมพันธ์งาน Open House บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

นิสิตสามารถสมัครเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด บริษัทมีรถไปรับส่งจากที่เกษตรมาที่โรงกลั่น

Read more

ประกาศแจ้งให้นิสิตไปลงชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

นิสิตสามารถไปลงชื่อพร้อมส่งเอกสารฯ ที่หน่วยวิชาทหาร งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562

Read more