ประกาศมก. เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ ครั้งที่ 2

ขอให้นิสิตตรวจสอบ หากมีรายชื่อขอให้เร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

(แก้ไข) ประกาศรายชื่อและวันเวลาสอบสัมภาษณ์นิสิตที่มีการแต่งกายและความประพฤติดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

***แก้ไข 23 เม.ย. 62*** มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของนิสิตบางคน ขอให้นิสิตตรวจสอบเวลาสัมภาษณ์ของตนเอง

Read more