ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา หน.ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวฯ มก. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  นำโดย ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการ AI for ALL ปีที่ 2 ภายใต้แผนงานปัญญาประดิษฐ์สำหรับสาธารณชน โปรแกรม 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต    โดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ได้นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ” รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021 ณ ห้องประชุม Auditorium – True Lab@kasetsart  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติฯ มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 100 ผลงาน อาทิ หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช หุ่นยนต์ปลูกพืช หุ่นยนต์เก็บเกี่ยว หุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านการประมง ด้านป่าไม้ ด้านปศุสัตว์ หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างดิน หุ่นยนต์กรีดยาง Phenotype Robot ฯลฯ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล  จำนวน 17 ผลงาน (รางวัลละ 50,000 บาท)

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว มีอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีและร่วมนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลฯ  จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มก.

ดูรูปภาพได้ทั้งหมดที่ลิงก์
https://gallery.eng.ku.ac.th/?p=2793

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่